SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - MARTS 2020

Nedennævnte almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle leverancer fra Thermex Scandinavia A/S (herefter kaldet ''THERMEX''), i det omfang der ikke foreligger modstående skriftlig aftale mellem parterne.

I disse salgs- og leveringsbetingelser forstås ved ''Køberen'' den umiddelbare Køber af THERMEX's produkter. Ved ''Slutbrugeren'' forstås enhver efterfølgende køber af de solgte produkter.

1. Tilbud, ordre og ordrebekræftelse

Tilbud er bindende for THERMEX i 30 dage fra tilbuddets datostempel. Såfremt en ordrebekræftelse afviger fra Køberens ordre, og Køberen ikke vil acceptere afvigelsen, skal Køberen inden 8 dage fra ordrebekræftelsens dato give THERMEX meddelelse herom. I modsat fald er alene THERMEX's ordrebekræftelse gældende.

Køberens mundtlige ordrer og bestillinger er kun bindende for THERMEX, hvis Køberen har modtaget skriftlig accept eller ordre-bekræftelse fra THERMEX.

THERMEX's beregnings- og dimensioneringsarbejde kan kun betragtes som vejledende assistance.

2. Priser

Er andet ikke anført, er alle priser ekskl. moms. THERMEX forbeholder sig ret til ændringer i priser, varesortiment samt tekniske specifikationer i samtlige prislister, brochurer, kataloger og tryksager i øvrigt uden forudgående varsel.

3. Levering

THERMEX leverer frit, til erhvervs adresser i Danmark (Grønland og Færøerne undtaget). Ekspeditionsgebyr Hvis en leverances netto fakturaværdi ekskl. moms er mindre end DKK 1.000,00 pålægges dog ekspeditionsgebyr på DKK 100,00.

Risikoen for salgsgenstandens hændelige undergang overgår til Køberen ved levering. THERMEX bærer således risikoen under forsendelsen.

THERMEX påtager sig intet ansvar for forsinket levering. Køberen er dog berettiget til at hæve aftalen/annullere ordren, såfremt forsinkelsen er væsentlig. Forsinkelse, der ikke overstiger 8 uger, er i intet tilfælde at anse som væsentlig.

4. Betaling

Køberen skal betale det fakturerede beløb indenfor den på fakturaen fastsatte betalingsfrist. Overskrides betalingsfristen, er Køberen forpligtet til at betale morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet at regne. Såfremt købesummen ikke betales rettidigt, kan THERMEX gøre fremtidige leverancer til Køberen betinget af kontant betaling eller forudbetaling.

5. Ejendomsforbehold

THERMEX forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter ifølge punkt 4, første afsnit, er betalt.

6. Fordringshavermora

Undlader Køberen, efter at leveringstidspunktet er indtruffet, at give instruks om forsendelse, er THERMEX berettiget til at oplagre og forsikre varerne for Køberens regning. Undlader Køberen herefter trods skriftlig opfordring at afhente de solgte varer, er THERMEX berettiget til at bortsælge varerne bedst muligt for Køberens regning.

7. Købers undersøgelsespligt og reklamation

Køberen er forpligtet til at undersøge de modtagne varer for såvel transportskader som andre mangler straks ved modtagelsen. Der henvises tillige til fragtførerens bestemmelser herom i fragtbrevet.

Alle mangelskrav skal fremsættes skriftligt over for THERMEX uden ugrundet ophold og i alle tilfælde senest 8 dage efter, at en mangel er eller burde være konstateret. Særligt for så vidt angår synlige skader, herunder transportskader, kan disse alene påberåbes skriftligt af køber, såfremt dette sker (i) uden ugrundet ophold, (ii) senest 8 dage efter modtagelsen af varerne, og (iii) inden montering/ibrugtagning.

8. Købers beføjelser ved mangler

Såfremt Køberen reklamerer rettidigt over mangler, jf. punkt 7, er THERMEX i 24 måneder fra købsdatoen forpligtet til at foretage udbedring. Det er en forudsætning for THERMEX's pligt til udbedring, at Køberen ved fremsendelse af kopi af Køberens faktura dokumenterer, at reklamation er sket inden 24 måneder fra købsdatoen.

THERMEX kan forlange, at varen indsendes til THERMEX's serviceværksted. I så fald sker forsendelsen for THERMEX's regning og risiko. Kan fejlen ikke udbedres, forpligter THERMEX sig til at ombytte det leverede.

THERMEX's forpligtelser omfatter ikke fejl eller skader, der direkte eller indirekte er opstået ved misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig montering eller tilslutning, brand, ulykke, lynnedslag, spændingsvariation, andre elektriske forstyrrelser, fejlbetjening i øvrigt eller reparation, der ikke er udført af eller på foranledning af THERMEX.

Forinden THERMEX's serviceteknikere tilkaldes, skal Køberen selv kontrollere de fejlmuligheder, Køberen selv kan afhjælpe. THERMEX's serviceafdeling vil via telefonkonsultation være behjælpelig med rådgivning og vejledning. Køberen skal sørge for, at varen er umiddelbart tilgængelig for THERMEX's serviceteknikere ved servicetilkald.

Uberettiget servicetilkald, hvor varen ikke er umiddelbart tilgængelig for THERMEX's serviceteknikere eller hvor der ikke findes fabrikations- eller materialefejl på varen og servicekald senere end 24 måneder fra købsdatoen er for Købers egen regning.

Ombytning eller udbedring medfører ikke en forlængelse af Køberens reklamationsret i medfør af dette punkt 8, første afsnit. THERMEX's forpligtelser indskrænker ikke Køberens eventuelle ansvar som forhandler efter købeloven, og henvendelser til THERMEX virker samtidig som henvendelse til Køberen.

9. Produktansvar

Såfremt andet ikke fremgår af ufravigelige lovbestemmelser, er THERMEX kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af THERMEX.

THERMEX er under samme betingelser som for personskade ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre. Dog kan erstatningen aldrig overstige DKK 10.000.000,00 inkl. renter og omkostninger pr. skade.

Såfremt tredjemand, herunder Slutbrugeren, over for Køberen fremsætter krav mod enten THERMEX eller Køberen baseret på produktansvar, skal Køberen straks underrette THERMEX herom.

Såfremt tredjemand, herunder Slutbrugeren, anlægger sag ved en dansk domstol mod THERMEX eller Køberen, er THERMEX, respektive Køberen gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol.

Pålægges THERMEX produktansvar over for tredjemand, er Køberen forpligtet til at holde THERMEX skadesløs - herunder for sagsomkostninger - i samme omfang, som THERMEX's ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

10. Ansvarsbegrænsning

I det omfang THERMEX er ansvarlig over for Køber, er THERMEX's ansvar begrænset til direkte tab. Bortset fra produktansvar, kompenseres Køberens direkte tab alene ved udbedring eller ombytning, jf. punkt 8 og 9. Indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tidstab og følgevirkninger af enhver art, kan ikke kræves erstattet.

THERMEX påtager sig intet ansvar for varens anvendelighed i de forbindelser, hvori varen anvendes hos Køberen eller tredjemand, og THERMEX påtager sig intet ansvar som følge af Køberens retsforhold over for tredjemand, herunder Slutbrugeren.

11. Force majeure

THERMEX er ansvarsfri for mangelfuld opfyldelse af THERMEX's forpligtelser, som skyldes force majeure, som f.eks. krig og mobilisering, oprør, uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lock out, anden arbejdsstandsning, regerings- indgreb fra offentlig myndighed, import-/eksportrestriktioner, beskadigelse af THERMEX's leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmulig- heder, valutarestriktioner, manglende eller mangelfuld leverance fra underleverandør, mangel på arbejdskraft, vareknaphed eller nogen anden årsag, som ligger uden for THERMEX's kontrol.

I de ovenfor nævnte tilfælde er THERMEX berettiget til at hæve aftalen/annullere ordren helt eller delvist eller til at levere varen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

12. Returnering af varer

Ved returnering af varer skal Køberen forud have indhentet tilladelse ved telefonisk henvendelse til THERMEX's kundeservice. THERMEX's ekspedition udfylder omgående en ''THERMEX returvareformular'', som fremsendes til Køberen samme dag. På denne formular skal Køberen udfylde felterne med fakturanummer, følgeseddelnummer samt årsag til returnering. Købers fremsendelse af korrekt udfyldt formular sammen med de varer, der ønskes returneret, er en forudsætning for Købers returret. Varer tages kun retur i original emballage og senest 3 måneder fra fakturadatoen.

Returnering af ikke reklamationsberettigede varer skal ske fragtfrit til THERMEX's centrallager i Hjørring. Ukurante varer, skaffevarer samt specialfremstillede varer tages ikke retur. THERMEX forbeholder sig ret til at afvise enhver ikke-reklamationsberettiget returnering, såfremt det modtagne er defekt eller efter THERMEX's vurdering forefindes i en sådan stand, at det ikke kan tages på lager og videresælges. Endvidere forbeholder THERMEX sig ret til at opkræve op til 20 % i ekspeditionsgebyr af varens oprindeligt fakturerede pris ekskl. moms. Dog udgør ekspeditionsgebyret altid min. DKK 100,00 ekskl. moms. pr. returforsendelse.

13. Lovvalg og værneting

Enhver retstvist mellem parterne i forbindelse med aftalen, skal afgøres efter dansk ret.

Sø- og Handelsretten i København er vedtaget som eneste rette værneting